Maailmanperintötie suunnitteilla Mustasaareen Björkön saaren ja Vistanin kylän välille – Ely-keskus antoi lausunnon ympäristövaikutuksista

Mustasaaren kuntaan, Björkön saaren ja Raippaluodon Vistanin kylän välille, on suunnitteilla Maailmanperintötie.

Tie sijaitsee UNESCOn maailman luonnonperintökohteeksi valitun Merenkurkun saariston alueella ja hankkeen tarkoituksena on yhdistää Björkö ja Vistan siten, että maailmanperintöalueen eri osissa käyminen helpottuisi.

Hankkeesta on käynnissä lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Hankevastaava on Mustasaaren kunta ja hankkeen lainmukaisena yhteysviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely-keskus).

Mustasaaren kunta on laatinut Maailmanperintötiestä ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja hankkeella on, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä sekä miten arviointimenettely tullaan järjestämään.

Ohjelman mukaan arviointimenettelyssä tullaan tarkastelemaan kahta tielinjausvaihtoehtoa, joista toinen on jaettu kolmeen alavaihtoehtoon.

Vaihtoehdossa 1 ja sen alavaihtoehdoissa tie esitetään rakennettavan reittiä Grundskat–Hannos Valsörarna–Uddströmmen–Udden.

Vaihtoehdossa 2 tie kulkisi reittiä Grundskat–Uddströmmen–Udden. Selvitettävien tielinjojen kokonaispituudet ovat vaihtoehdosta riippuen 4 400 – 5 100 metriä.

Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa tieyhteyttä ei rakenneta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut nähtävillä 20.6.–18.8. ja siitä on toimitettu yhteysviranomaiselle yhteensä 28 lausuntoa ja mielipidettä. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on antanut ohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 15.9.

Yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, että arviointiohjelma kattaa laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan ne asiat, joita YVA-lainsäädännössä edellytetään ohjelmalta.

Tulevassa arviointiselostuksen laadinnassa pyydetään ohjelmassa esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi selvittämään siltojen määrän ja pituuksien vaikutus vesistöön sekä hankkeen toteutuskelpoisuuteen.

Hankkeen vaikutukset virtausolosuhteisiin ja veden suolaisuuden muutoksiin pyydetään selvittämään olemassa olevan tiedon lisäksi mallinnuksin ja riittävin tutkimuksin.

Arviointiselostuksessa tulee selvittää myös muun muassa hankkeen vaikutukset alueen kalakantaan sekä petolintujen pesimä- ja ruokailualueisiin. Vaikutuksia alueen logistiikkaan, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen pyydetään selvitettävän Vistan–Björköbyn tien lähistön asukkaille ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille tehtävällä asukaskyselyllä.

Hankealue sijoittuu Natura 2000 alueelle ja luonnonsuojelualueille, joten ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä laaditaan luonnonsuojelulain mukainen Natura-arvio.

Kommentoi
Luetuimmat Etelä-Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi


Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi


Lisää Maakunnasta